0 0

ОБЯВА

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп.),

 

 

 „Хан Омуртаг“ АД

 

У В Е Д О М Я В А:

 

Засегнатото население на Община Шумен за инвестиционно намерение  за промяна на  годишните количества разрешени отпадъци за предварително съхраняване (с кодове по Наредба № 2/23.07.2014г. - 07 02 99; 10 12  08; 1012  10; 10 12 12; 10 12 99; 15 01 01; 15 01 02; 15 02  03; 16 02 13*; 16 02 14; 17 04 05 и 19 08 05) на площадката на дружеството обхващаща поземлен имот № 83510.202.47 за която е издадено Комплексно разрешително (КР) № 200-Н1-И0-А2/2015 година. Не се предвижда изменение на капацитета и начина на производство в инсталацията за която е издадено комплексното разрешително на дружеството. С разрешаването на исканите промени ще се осъществи по-ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците, образувани при производството на керамични плочки и съпътстващите дейности на площадката на „Хан Омуртаг“ АД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Шумен, бул. „Славянски“ № 17 град Шумен, пощенски код 9700 или в РИОСВ град Шумен,  ул. “Съединение”, № 71, ет.3,  пощенски код 9700.

Назад
© Developed by CommerceLab