0 0

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА „КУПИ И СПЕЧЕЛИ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА „КУПИ И СПЕЧЕЛИ“

организирана и провеждана от „ХАН АСПАРУХ” ООД, гр. Исперих (КАИ)

в периода от 01.03.2018 г. до 31.12.2018 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА

1. Томболата се организира и провежда от „ХАН АСПАРУХ“ АД, ЕИК 826009605, със седалище и адрес на управление в гр. Исперих 7400, ул. „Ахинора“ № 1, представлявано от „КАИ Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203374005 – изпълнителен директор, действащо чрез представителя му Спас Тошев Шопов, наричано по-долу „организатор“ или КАИ.

2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, започва в 00.00 ч. на 01.03.2018 г. и ще продължи до 23.59 ч. на 31.12.2018 г., освен ако томболата не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.  

4. Томболата се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички търговски обекти, където се продават продукти, произведени както от организатора „Хан Аспарух“ АД, така и от неговото дъщерно дружество „Хан Омуртаг“ АД.

5. Информация за томболата, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора www.kai.bg, както и в публичния му профил във www.facebook.com и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на томболата.

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

6. За целия срок на провеждане на томболата организаторът ще предостави общо 10 (десет) месечни награди и една голяма награда:

6.1 Месечни награди: Всеки  месец печелившият участник може да направи  избор на една от следните награди.

- уикенд в спа-хотел Swiss Belhotel Варна за двама, включващ две нощувки със закуски;

- уикенд в Central Park Hotel София за двама, включващ две нощувки със закуски.

6.2 Голямата награда е парична и е в размер на 5000 лева.

7. Организаторът не отговаря за качеството на предоставените награди по т. 6.1, доколкото не е техен пряк доставчик. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика на услугата. Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие.

8. Всеки месец в продължение на 10 (десет) месеца ще се организира теглене за определяне на печелившия участник, който ще получи награда по негов избор измежду предлаганите две опции по т. 6.1.

9. Тегленията за определяне на месечния печеливш участник в томболата ще се провеждат на всяко 10-то (десето) число от месеца, следващ месеца, в който е осъществена регистрацията за участие. Голямата награда ще се изтегли  на 10 януари 2019 г. Ако се случи денят на тегленето на месечна или на голямата награда да е неприсъствен ден, тегленето ще се проведе в първия присъствен ден след него.

10. Една регистрирана покупка осигурява участие само в едно теглене за месечна награда – за съответния месец и участие в тегленето на голямата награда.

11. Тегленията ще се извършват в офиса на организатора на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 3, на лотариен принцип в присъствието на нотариус и за тяхното провеждане ще се съставя констативен протокол.

12. Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на организатора www.kai.bg в срок от 5 (пет) дни след провеждане на тегленето. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на инициал на първо име и пълно изписване на фамилията на печелившия участник, както и с посочване на последните четири цифри от телефонния номер на участника.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

13. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода по т. 3 закупи продукти, произведени от „Хан Аспарух“ АД или „Хан Омуртаг“ АД, на стойност по-голяма от или равна на 150 (сто и петдесет) лева и което се регистрира за участие в томболата на сайта на организатора www.kai.bg, като посочи вярно и коректно трите си имена, e-mail и телефон за връзка, стойност на покупката, търговски обект, където е направена покупката (име на търговеца или търговския обект и населено място), номер и дата на фискалния бон или фактурата, удостоверяващи покупката. 

14. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.

15. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

16. Всяко лице има право да регистрира неограничен брой покупки, отговарящи на изискванията за участие в томболата и да участва в томболата неограничен брой пъти в едно и също или различни тегления, за една и съща или различни награди, при спазване на ограниченията по раздел II. 

17. В томболата нямат право да участват служители и работници на „Хан Аспарух“ АД, респективно на „Хан Омуртаг“ АД, както и членовете на техните семейства.

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

18. Всеки печеливш участник ще бъде потърсен в петдневен срок от съответното теглене от представител на организатора на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си за участие в томболата, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното получаване. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това. Всеки печеливш участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора www.kai.bg съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: borislav.petrov@kai.bg

19. Печелившите участници следва да получат и използват наградите си в срок от 2 (два) месеца от датата на публикуване на резултатите от съответното теглене на Интернет страницата на организатора www.kai.bg.

20. Печелившите участници могат да получат и използват наградите си срещу представяне на следните документи за справка:

-       лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето;

-       оригинален фискален бон (или фактура), с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник. В случай че от фискалния бон (или фактурата) не може да се направи безспорен извод, че покупката отговаря на поставените изисквания към нея по т. 13 – да са закупени продукти, произведени от „Хан Аспарух“ АД или „Хан Омуртаг“ АД, печелившият участник следва да представи складова разписка или друг документ, позволяващ проверка дали покупката отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, който трябва да реферира/ съответства на фискалния бон (или фактурата).

21. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове или не могат да представят за справка документите по предходната точка, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си.

22. В случай че от представените документи по т. 20 не може да се направи безспорен извод, че закупените продукти са от продуктовата гама на организатора „Хан Аспарух“ АД или дъщерното му дружество „Хан Омуртаг“ АД, организаторът си запазва правото да поиска допълнителна информация и/или доказателства от участника или да извърши допълнителна проверка дали същият отговоря на условията за участие в томболата и получаване на наградата. Във всички случаи, когато организаторът не може да установи по безспорен начин, че участникът отговаря на условията за участие в томболата, той може да откаже да предостави наградата без да носи никаква отговорност към участника, нито да има задължение да провежда допълнително теглене за непредоставената награда.

23. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности.

24. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

25. Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му нормативни актове.

26. Администратор на личните данни, събрани по време на томболата, е организаторът, който е регистриран съгласно изискванията на действащото законодателство като такъв.

27. За целите на организиране и провеждане на томболата, организаторът събира, обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в томболата:

-       име, презиме, фамилия;

-       телефонен номер;

-       e-mail.

Във връзка с томболата организаторът няма да събира лични данни извън посочените.

28. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на томболата и за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора „Хан Аспарух“ АД или дъщерното му дружество „Хан Омуртаг“ АД.

29. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените в закона случаи.

30. Събраните лични данни с изключение на предоставените e-mail ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на томболата и получаване на наградите, но не по-късно от 31.04.2019 г., след което ще бъдат унищожени (заличени). Предоставените e-mail ще се съхраняват за неопределен срок или докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им, с цел директен маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора „Хан Аспарух“ АД или дъщерното му дружество „Хан Омуртаг“ АД.

31. С регистрирането си за участие в томболата и приемането на настоящите Общи условия всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:

-       събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от организатора;

-       използвани от организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че участникът е поискал допълнителна информация за томболата или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Общи условия, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването/ ползването й;

-       обработвани, съхранявани и използвани от организатора за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора „Хан Аспарух“ АД или дъщерното му дружество „Хан Омуртаг“ АД.

32. С регистрирането си за участие в томболата и приемането на настоящите Общи условия всеки участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в томболата и че ги предоставя доброволно.

33. Отказът или оттеглянето на съгласието да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в томболата, за което организаторът не носи отговорност.

34. Всеки участник в томболата може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата:

-       да отправи запитване относно съхранението, обработването и използването на личните му данни;

-       да възрази пред организатора срещу обработването им при наличие на законово основание за това;

-       да възрази пред организатора срещу обработването им и използването им за целите на директния маркетинг на продукти от продуктовата гама на организатора „Хан Аспарух“ АД или дъщерното му дружество „Хан Омуртаг“ АД;

-       да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път пред трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу това разкриване или ползване. За избягване на съмнения, организаторът декларира, че данните няма да се разкриват пред трети лица или да се използват за целите на директния маркетинг от името на трети лица, освен в посочените в тези условия случаи;

-       да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) на личните си данни.

Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до организатора на e-mail: borislav.petrov@kai.bg. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

35. Всеки един участник има право на достъп до личните си данни, както и да ги променя при необходимост от корекции или актуализация.  

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

36. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си www.kai.bg, в следните случаи:

-       при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

-       при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства  във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;

-       при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

-       в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

37. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора www.kai.bg.

38. Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с томболата писмено на следния адрес на електронна поща: borislav.petrov@kai.bg. Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си www.kai.bg за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail.

39. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел.

40. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.

41. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.

Настоящите Общи условия са утвърдени на 28.02.2018 г. от представителя на Изпълнителния директор на „Хан Аспарух“ АД – г-н Спас Шопов.

КЪМ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ